Prognozowanie efektu skali z wykorzystaniem modelu obliczeniowego trwałości, bez konieczności doboru parametrów korekcyjnych z możliwością generowania charakterystyk zmęczeniowych obiektów, pozwalającą na efektywną ewaluację przyjętych założeń projektowych

W potocznej świadomości zwiększenie wytrzymałości i trwałości można uzyskać przez tzw. „przewymiarowanie” – zwiększenie objętości materiału wykorzystanego do konstrukcji. Szczególnie w przypadku złączy spawanych widoczny jest efekt odwrotny – spadek trwałości mający powiązanie ze wzrostem objętości. Efekt ten uwzględnia się najczęściej poprzez zastosowanie dobranych w odpowiedni sposób współczynników korekcyjnych do selekcji krzywej trwałości, jak ma to miejsce m.in. w zaleceniach Międzynarodowego Instytutu Spawalnictwa, normach japońskich JSSC i in. W zaproponowanym rozwiązaniu wpływ efektu skali jest ujęty bezpośrednio w modelu obliczeniowym, stanowiąc jego integralną część. Efektem końcowym obliczeń jest wygenerowanie dopasowanej krzywej zmęczeniowej. Proponowane podejście cechuje się jednoznacznością toku obliczeń oraz interpretacji wyników.

Więcej informacji na temat współpracy?

Zadzwoń